Anunț: Concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante

Publicat Din categoria Uncategorized

ȘCOALA PRIMARĂ „JOHN HUENERGARDT”, ARAD

ORGANIZEAZĂ

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE:

ÎNVĂȚĂTORI – 2 posturi – viabilitate 4 ani, angajare pe perioadă nedeterminată

1) Condiții de participare:

 • Studii specifice postului – absolvenți cu diplomă ai învățământului superior, postliceal sau mediu, care au înscrise pe diplomă specializările corespunzătoare postului (profesor pentru învățământul preșcolar/ primar, institutor/ învățător);
 • Avizul Consiliului de Administrație al Școlii Primare „John Huenergardt”, Arad.

2) Depunerea dosarului :

Dosarul pentru înscrierea la concurs se depune la sediul Școlii Primare „John Huenergardt”, din Arad, str. Calea Timișorii, nr. 88, județul Arad, în perioada 07.06.2024 – 17.06.2024, în intervalul orar 11:00 – 16:00 (luni-vineri).

3) Conținutul dosarului:

 • Cerere de înscriere;
 • Copii de pe actele de studii, foaia matricolă ;
 • Copie certificate de naştere şi căsătorie (unde e cazul);
 • Copie B.I / C.I;
 • Copie certificate grade didactice ( dacă este cazul);
 • Adeverinţă din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);
 • Copie după carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de
  evidenţă a salariaţilor;
 • Avizul medical din care să rezulte că este apt(ă) pentru a preda în învăţământ;
 • Avizul Consiliului de Administrație al Școlii Primare „John Huenergardt”, Arad ;
 • Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşoară activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu a fost îndepărtat din învăţământ din motive disciplinare sau printr-o
  hotărâre judecătoarească definitivă de condamnare penală.

4) Concursul va consta din:

 • Inspecție specială, la clasă, în data de 20.06.2024;
 • Probă scrisă în data de 15.07.2024, la disciplina: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, ELEMENTE DE PEDAGOGIE ȘCOLARĂ ȘI ELEMENTE DE DIDACTICĂ GENERALĂ APLICATE DISCIPLINELOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

5) Locul de desfășurare:

Școala Primară „John Huenergardt” Arad, str. Calea Timișorii, nr. 88, județul Arad Director, prof. dr. Nicola Gabriel-Constantin